For Business

Every business strives to make sure that its people are adequately prepared to deal with new challenges and create more value for the business.

We are here to make it happen in the most effective and proper way by supporting you to deliver the best learning experience for your team.

Trainings

We provide tailored learning experiences (trainings) from scratch. By saying tailored, we mean tailored in terms of content, delivery methods, and assessment practices.

WHAT YOU ACTUALLY GET?

 1. Needs assessment
 2. Training materials
 3. Training administration
 4. Improvement log-frame

External Evaluation

Enhance your in-house learning experiences by getting external evaluation services from us. Our evaluation services are specifically designed and implemented for education projects. By revealing the strengths and weaknesses of the project, we make valid inferences for further improvements taking into account learners, teachers and management expectations.

WHAT YOU ACTUALLY GET?
 1. Operationalized goals
 2. Evaluation program
 3. Execution of evaluation
 4. Improvement log-frame

Quality Assurance

There is a Japanese proverb that says: fast is slow without interruptions. We believe quality assurance systems reflect the essence of this proverb in the best possible way. By introducing a quality assurance system into the learning life of your company, we will make sure that every next learning experience of your staff is better than the previous one.

WHAT YOU ACTUALLY GET?

 1. QA processes based on our own learning model
 2. QA standards and criteria
 3. Training for internal staff
 4. Continuous mentoring for QA team

UX / UI Design

Սկսնակների համար նախատեսված դասընթաց՝ 
UX/UI դիզայնը հիմքից հասկանալու և կիրառելու համար: 

Պրակտիկ գիտելիքներ և փորձառություն, իրական նախագիծ EmbryTech-ի հետ, և դու կարող ես սկսել IT կարիերա:

Play Video

Լուծի՛ր իրավիճակային խնդիրն ու հաստատի՛ր գրանցումդ դասընթացին: